Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi

TERMIN PRZETARGU: 26.11.2019r
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na lokal ……” w sekretariacie SM „Śródmieście” 90-302 Łódź ul. Wigury 15 w terminie do dnia 26.11.2019r. do godziny 11.